Order of Malta


Zásady boje proti praní peněz


Úvod

Suverénní vojenský hospitální řád sv. Jana v Jeruzalémě, na Rhodu a na Maltě („Řád“) má zastoupení po celém světě a mezinárodní strukturu, přičemž působí v celé řadě oblastí, včetně těch, kde nejsou k dispozici tradiční bankovní služby, nebo v oblastech či v blízkosti oblastí, které jsou vystaveny teroristické činnosti. Řád tudíž čelí riziku, že se může stát terčem pokusů o jeho zneužití k praní peněz, které mohly být získány nezákonně.

Tyto zásady stanoví hlavní pravidla, jimiž se řídí přístup Řádu k problematice předcházení praní peněz a jiné finanční trestné činnosti. Upravují očekávané kroky, které je třeba podniknout, aby Řád nebyl vystaven nepřiměřenému riziku poškození dobré pověsti nebo nedodržení předpisů.

Působnost zásad

Tyto zásady se vztahují na všechny maltézské subjekty a dobrovolníky jednající jménem Řádu i na všechny ostatní subjekty, které Řád přímo či nepřímo ovládá. Měly by být uplatňovány v souladu se zákonnými požadavky a předpisy platnými v daném místě. Pokud by některé požadavky uvedené v těchto zásadách byly méně přísné než místní právní předpisy, subjekty by měly přijmout přísnější místní požadavky.

Hlavní pravidla

• Řád by měl přijmout veškeré přiměřené kroky, aby zabránil praní peněz, financování teroristických organizací a úplatkářství.

• Subjekty Řádu by měly při všech finančních transakcích dodržovat všechny místní právní předpisy a zavedené osvědčené postupy v jurisdikcích, kde jsou zaregistrovány nebo kde působí.

Očekávání od subjektů

S přihlédnutím k výše uvedeným pravidlům se od všech subjektů Řádu očekává, že budou dodržovat příslušné místní zásady a postupy týkající se praní peněz, úplatkářství a financování terorismu. Jejich povaha a struktura se pravděpodobně budou lišit podle činnosti subjektu, měly by však zohlednit všechny platné požadavky uvedené níže. Zásady by měly určit jednotlivce nebo výbor odpovědný za dohled nad finanční kontrolou (obvykle správní rada nebo odpovídající orgán subjektu) a (v příslušných případech) přenesení odpovědnosti na výkonné vedení.

Subjekty by měly zajistit, aby jejich místní zásady a postupy:

RSS Novinky na mezinárodním webu Řádu
Nejnovější příspěvky
Archiv příspěvků
Vyhledávání

Řád Maltézských rytířů - České velkopřevorství

Velkopřevorské náměstí 4, Praha 1 - Malá Strana, 11800