Order of Malta

Aktuality

12 let občanské války v Sýrii: Pomozte!

03/04/2023 


For English see below

Sýrie si připomíná 12 let občanské války. Mnoho dětí nikdy nezažilo dětství bez války, vysídlení a ničení. Jako čtrnáctiletá Maram, která vyrůstala poblíž Aleppa na severu země. V noci 6. února ji rodiče uprostřed noci vzbudili, protože se třásla země. Jako první se dostala ke schodišti, které mělo být její záchranou. Záchranný tým ji dokázal vytáhnout ze sutin, ale pro její rodiče a tři sestry už bylo pozdě.

Zoufalství lidí v Sýrii uprostřed ničivé zkázy a ztráty blízkých je nezměrné. Více než tři roky jsem žil se svou rodinou v Libanonu, kde jsem pracoval pro Malteser International. Velká nouze lidí v Sýrii byla cítit až do sousedního Libanonu.

Po zemětřesení se situace v severozápadní Sýrii ještě zhoršila. Mnoho rodin opět přišlo o střechu nad hlavou a naprostá většina obyvatel je závislá na humanitární pomoci. Soucítíme s lidmi, kteří již dlouho trpí násilím, vysídlením a hladem.

Mnozí z nás za několik dní oslaví Velikonoce. Velikonoční biblické poselství nám připomíná, že život je silnější než smrt a láska je síla, která překonává i ty nejtemnější časy.

Společně s našimi partnerskými organizacemi se od roku 2012 neúnavně snažíme zmírnit utrpení lidí v Sýrii. A neopustíme je, ale budeme pokračovat v poskytování humanitární pomoci tak dlouho, dokud jí bude zapotřebí.

Přispějte nyní a dejte lidem v Sýrii naději.

Na činnost Malteser International je možné přispět zde

Z celého srdce vám děkuji a přeji vám i vašim blízkým požehnané a radostné Velikonoce.

S pozdravem

Clemens Graf von Mirbach-Harff
generální tajemník


English

Syria marks 12 years of civil war. Many children have never experienced a childhood without war, displacement, and destruction. Like 14-year-old Maram, who grew up near Aleppo in the north of the country. On the night of February 6, her parents woke her up in the middle of the night because the ground was shaking. She is the first to reach the stairwell and this would be her lifeline. A rescue team was able to pull her from the rubble, but for her parents and three sisters it was too late.

The despair of the people in Syria amid the devastating destruction and the loss of loved ones is immeasurable. For more than three years, I lived with my family in Lebanon, where I worked for Malteser International. The great need of the people in Syria was felt all the way to neighboring Lebanon.

After the earthquake, the situation in northwestern Syria has further deteriorated. Many families have lost their homes again and the vast majority of the population depends on humanitarian aid. We feel for the people who have been suffering from violence, displacement and hunger for so long.

Many of us celebrate Easter in a few days. The Easter message of the Bible reminds us that life is stronger than death and love is the power that overcomes even the darkest times.

Together with our partner organizations, we have been working tirelessly since 2012 to alleviate the suffering of the people in Syria. And we will not abandon them, but we will continue to provide humanitarian assistance as long as it is needed.

Donate now and give hope to the people in Syria.

I thank you from bottom of my heart and wish you and your beloved ones a blessed and joyful Easter.

Yours sincerely,

Clemens Graf von Mirbach-Harff
Secretary General

RSS Novinky na mezinárodním webu Řádu
Nejnovější příspěvky
Archiv příspěvků
Vyhledávání

Řád Maltézských rytířů - České velkopřevorství

Velkopřevorské náměstí 4, Praha 1 - Malá Strana, 11800